Sopimusehdot

Sopimuksen osapuolet ja soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan TimeOut Siivouspalvelu Oy:n (”TimeOut Siivouspalvelu”) ja Asiakkaan välillä solmittuun palvelusopimukseen.

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan TimeOut Siivousapalvelu tuottaa Asiakkaalle kotipalveluja.

Sopimuskausi

Sopimus astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä tilausehdot, tilattuaan palvelun ja saatuaan vahvistuksen sekä laskun. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä tilausehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta TimeOut Siivousaplvelun asiakaspalvelija voi suorittaa tilatun palvelun. Yksittäisen tilauksen osalta sopimus on voimassa siihen asti, kun asiakas on hyväksynyt suoritetun palvelun.Asiakas voi tehdä myös säännöllisen tilauksen, milloin asiakkaan kanssa sovitaan palvelun sisällöstä ja ajankohdista erikseen. Tällöinkin kustakin tilauksesta lähetetään erikseen vahvistus ja lasku asiakkaalle.

Palvelut

TimeOut Siivousapalvelu tarjoaa siivouspalvelua. TimeOut Siivouspalvelun Asiakas tilaa palvelua tunneissa ja tilatun palvelun kesto ja Asiakkaan toiveet vaikuttavat siihen, miten paljon työtehtäviä ehditään toteuttaa.

Hinnat ja laskutus

TimeOut Siivousapalvelun siivouspalveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset ja hintoihin sisältyy voimassa olevan arvolisäverokannan mukainen arvolisävero. TimeOut Siivousapalvelu pidättää oikeudet hintojen muutoksiin.

Säännöllisessä varauksessa lähetämme laskun aina kuun ensimmäisenä päivänä. Kaikki kertasiivoukset ja muuttosiivoukset laskutetaan etukäteen eli siivouksesta pitää olla maksettua ennen siivouksen alkua. 

Mikäli varaus peruuntuisi TimeOut Siivousapalvelun johtuvista syistä, palautamme maksetun maksun asiakkaalle. Palautamme maksun myös silloin, jos asiakas peruuttaa varauksen viisi (5) vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme 75% vastaavan summan siivouslaskusta. Asiakas voi siirtää palvelua veloituksetta ilmoittamalla siitä kaksi (2) vuorokautta ennen varauksen ajankohtaa. Tämä koskee jatkuvia siivouspalveluita.

Säännöllisissä varauksissa lähetämme laskun pääsääntöisesti sähköpostilla. Paperilaskun lähettämisestä perimme 2,58 euron laskutuslisän. Maksumuistutuksesta perimme 5 euron ylimääräisen laskutuslisän.

Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että on antanut kaiken palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisen tiedon joko TimeOut Siivouspalvelulle ja TimeOut Siivouspalvelun yhteistyökumppanille eli asiakaspalvelijalle. Asiakkaan on muun muassa kerrottava mahdollista työvälineistä ja puhdistusaineista. Asiakkaan kodissa tapahtuvassa palvelussa asiakkaan on myös huolehdittava asiakaspalvelijan pääsystä sisälle kotiin. Työn tilaaja on vastuussa siitä että kohteesta löytyy vesi, sähköt ja valot ja että siivouskohde on tyhjä siivouksen aikana jos ei ole sovittu erikseen.

Irtisanominen, siirtäminen tai peruuttaminen

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimussiivous. Sopimussiivouksilla on kuukauden irtisanomisaika. Asiakkaalla on oikeus siirtää / peruuttaa tilaamansa palvelu ilmoittamalla TimeOut Siivousapalvelulle siitä seitsemän (7) päivää ennen sovittua palvelun suoritushetkeä. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista veloitamme sovitun palvelun hinnasta 75 %. Mikäli peruutus tehdään sovittuna suorituspäivänä veloitamme palvelun täysimääräisesti. Mikäli siivooja saapu kohteesen ja siivousta ei voi toteuttaa eikä asiakas ole siitä ilmoittanut  etukäteen tai siirtänyt siivousta ennen siivouksen alkua veloitamme siivouksesta täysmääräisesti.

Ylivoimainen este

TimeOut Siivouspalvelu ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös autoväylienruuhkia, liikenneonnettomuuksia sekä TimeOut Siivouspalvelun asiakaspalvelijoiden sairastumisia.

Reklamaatiot ja huomautukset

Mikäli Asiakas on tyytymätön tilaamaansa palveluun, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti TimeOut Siivouspalvelulle kahden (2) päivän kuluessa palvelun suorittamisesta. Mikäli asiakas ei ole tyytyväineen tilaamasi palveluun, työn jälki korjataan. 

Sopimuksen purkaminen

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli TimeOut Siivouspalvelu olennaisesti laiminlyö sopimuksen mukaiset velvoitteensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. TimeOut Siivouspalveulla on oikeus purkaa sopimus, jos asiakas laiminlyö sovittuja maksuja. TimeOut Siivouspalveulla on oikeus purkaa sopimus myös silloin, jos asiakas laiminlyö tämän sopimuksen velvollisuuksia, eikä korjaa niitä TimeOut Siivouspalvelun pyynnöstä.

Salassapitovelvollisuus

Kaikki TimeOut Siivouspalvelun yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet pitämään salassa asiakkaisiin tai heidän henkilökohtaisiin oloihinsa liittyvät seikat. TimeOut Siivouspalvelu ei luovuta Asiakkaan tietoja kolmansille osapuolille, pois lukien ne yhteistyökumppanit, joiden panos palvelun suorittamiselle on välttämätön.

Sopimuksen muuttaminen

TimeOut Siivousapalvelu pidättää oikeudet tilausehtojen muuttamiseen

TimeOut Siivouspalvelun vastuut

TimeOut Siivouspalvelu vastaa välittömistä esine- ja henkilövahingoista, joiden voidaan osoittaa aiheutuneen TimeOut Siivouspalvelun tai TimeOut Siivouspalvelun yhteistyökumppanien toiminnasta suoritettaessa palveluita, ei kuitenkaan silloin, jos vahinko aiheutuu Asiakkaan osoittamien työvälineiden tai puhdistusaineiden soveltumattomuudesta, eikä myöskään silloin, jos Asiakas pyytää siirtämään raskaita huonekaluja siivouksen aikana, esim. pöydät, sohvat, jääkaapit, pakastimet, pesukoneet jne. TimeOut  Siivouspalvelu ei vastaa vahingosta myöskään silloin, kun vahinko aiheutuu asiakkaan antamasta puutteellisesta informaatiosta. TimeOut Siivouspalvelu ei vastaa välillisistä vahingoista.TimeOut Siivouspalvelun sovittelu

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.